จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบขายและเติมเงินของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CPOS) ประจำปีงปบระมาณ ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๗๗/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.