จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทางงบการเงินระหว่างกาลและตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๔๗/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

 

Comments are closed.