จ้างฝึกอบรมหลักสูตร Mini MBA สำหรับนักบริหารระดับสูง

กจด.ปจ.๒๓/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.