การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาป้ายแจ้งเตือนความเร็ว (Your Speed Sing) บนทางพิเศษบูรพาวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๘๗/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.