การซื้อตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓ คิวบิกฟุต จำนวน ๘ ตู้

ประกาศวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Comments are closed.