การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาธุรกิจใหม่/ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของ กทพ. ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประกาศวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Comments are closed.