การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วางแผน การสื่อสารการตลาดดำเนินการและประเมินผลโครงการรณรงค์การลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลบัตร Easy Pass เพื่อเชื่อมต่อระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กี้น (m-flow) (Easy Pass Plus Campaign)

ประกาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.