ธนาคารอาคารสงเคราะห์

            วันนี้ (วันที่ 17 ธันวาคม 2562) เวลา 10.00 – 12.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. และร่วมหารือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้การฏิบัติงานด้านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด  ในการนี้ นางอภิญญา สุนทรธาราวงศ์ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. นายรัชดา ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้ให้การต้อนรับ ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (จตุจักร) ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Comments are closed.