การซื้อนาฬิกาแม่ข่าย (Master Clock) จำนวน ๑๘ เครื่อง

เลขที่ กจด.ปซ.๓๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕


Comments are closed.