นโยบาย NO GIFT POLICY ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

No Gift Policy

นโยบาย NO GIFT POLICY ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

          นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของการทางพิเศษฯ งดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยเปลี่ยนจากของขวัญ เป็นคำอวยพรแทนความปรารถนาดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการทางพิเศษฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการทางพิเศษฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไป

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.