บทความ : ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเวชระเบียนประวัติคนไข้ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)

บทความ : ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเวชระเบียนประวัติคนไข้ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)

Comments are closed.