บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารภายในองค์กรและบริหารสารสนเทศ ผู้จัดการกองบริการสื่อสารภายในองค์กร ผู้จัดการกองศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของบริษัท การบินไทยฯ จำนวน 6 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ ระดับกระทรวง และพัฒนาหน่วยงานไปในทิศทางเดียวกัน  ในการนี้ นายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร เลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดกองข้อมูลข่าวสาร ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

Comments are closed.