บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวจอมใจ  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร  เป็นหัวหน้าคณะฯ ในการนี้นายสมชาย  สินสกลวัฒน์ ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ และพนักงานกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. สำนักงานใหญ่ จตุจักร โดยได้บรรยายสรุปการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. และมีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

Comments are closed.