บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวราห์ ธีระปุญโญ  ผู้​อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.  ในการนี้ นางอภิญญา  สุนทรธาราวงศ์  ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ เป็นผู้แทน กทพ. ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายรัชดา  ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันอย่างกว้างขวางตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กทพ. ณ ห้องประชุม 0302 ชั้น 3 และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.  ในการนี้ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานได้ขอบคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ที่อนุเคราะห์ ให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ที่มีคุณค่า และประโยชน์แก่ บริษัทฯ ในการศึกษาดูงานฯ ครั้งนี้

                                                                                                               

Comments are closed.