ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ กทพ. ประจำปี 2561

       วันนี้ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) กทพ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำหรับพนักงานใหม่ทุกตำแหน่ง ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กทพ. จตุจักร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่ได้รับการบรรจุแต่’ตั้งใหม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กทพ. การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ กทพ. ระเบียบข้อบังคับที่พนักงานพึงทราบและปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบการจัดการคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตวจสอบภายในของ กทพ. ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน  ในการนี้ กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” โดย นายรัชดา  ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.

Comments are closed.