ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ กทพ. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

       วันนี้ (4 กันยายน 2562) เวลา 13.00-14.30 น. กทพ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 สำหรับพนักงานใหม่ทุกตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 กทพ. จตุจักร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่ได้รับการบรรจุแต่’ตั้งใหม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กทพ. การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ กทพ. ระเบียบข้อบังคับที่พนักงานพึงทราบและปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบการจัดการคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตวจสอบภายในของ กทพ. ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน  ในการนี้ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” โดย นางอภิญญา  สุนทรธาราวงศ์ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี นายรัชดา  ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย

Comments are closed.