ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ กทพ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 กทพ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 สำหรับพนักงานใหม่ทุกตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 กทพ. จตุจักร  และระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กทพ. การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ กทพ. ระเบียบข้อบังคับที่พนักงานพึงทราบและปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 และระบบการจัดการคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2008 ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ในการนี้ กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผุ้ว่าการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” โดย นายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมุลข่าวสาร ได้มอบหมายให้ นายรัชดา  ผลกระโทก รักษาการ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00-15.00 น.

Comments are closed.