ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น. กทพ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับพนักงานใหม่ทุกตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 0101 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กทพ. การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ กทพ. ระเบียบข้อบังคับ ที่พนักงานพึงทราบและปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบการจัดการคุณภาพด้านการบริการ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในของ กทพ. ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน  ในการนี้ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  โดย นายรัชดา ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย

                                            

Comments are closed.