ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

กทพ. ได้จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567  จำนวน 67 คน  ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กทพ. การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ กทพ. ระเบียบข้อบังคับ ที่พนักงานพึงทราบและปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบการจัดการคุณภาพด้านการบริการ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในของ กทพ. ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน   ทั้งนี้ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540″  โดย นายรัชดา ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ พร้อมคณะ เป็นวิทยากร  เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-14.30 น.  ณ ห้องประชุม 0101 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Comments are closed.