ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
สปอตโทรทัศน์ ชุด การออกเสียงประชามติอย่างมีคุณภาพฯ 
สปอตเชิญชวนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
รวมพลังคนรุ่นใหม่ ไปออกเสียงประชามติ
เพลง “พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ”
เพลง ๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง (Version 2)

Comments are closed.