ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. กทพ. ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2567 โดย รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.) ได้มอบหมายให้ นางกุลกัญญา  ทุมเสน  ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ   เป็นประธาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กทพ. รวมทั้งพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2601 ชั้น 26  อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

Comments are closed.