ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2560

    วันนี้ (20 ธันวาคม 2560) เวลา 13.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.  ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายสุทธิศักดิ์  วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในฐานะประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เป็นประธาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กทพ. รวมทั้งพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2302 ชั้น 3 อาคาร 2 กทพ. จตุจักร

Comments are closed.