ผลการตรวจติดตามการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (1st Surveillance Audit : ISO 14001 : 2015) เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564

สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้ทำการตรวจจติดตามการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (1st Surveillance Audit : ISO 14001 : 2015) ของทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถี เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 โดย สรร. แจ้งผลการตรวจว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ภายใต้การนำของผู้บริหาร คณะทำงาน และพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) เป็นอย่างดี ระบบได้กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์องค์กรมากขึ้นตามลำดับ มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีพัฒนาการที่เด่นชัด ซึ่งการตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่อง มีเพียงข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุงระบบฯ (Observation) ดังนั้น ใบรับรอง ISO 14001 : 2015 จึงยังคงมีผลต่อเนื่องออกไปอีก 1 ปี (สรร. ได้ให้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 แก่ กทพ. ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2566)

แชร์

Comments are closed.