ผู้บริหาร กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการ Anti-Corruption และพนักงานกู้ภัย กทพ. เข้ารับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี ๒๕๕๙”

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้มอบหมาย นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี ๒๕๕๙ ในโครงการป้องกันการทุจริต Anti – Corruption ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม โดยมี นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันการทุจริต Anti – Corruption และเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคนต้นแบบคมนาคมประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และ เป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรกระทรวงคมนาคมที่ประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส อันเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันการทุจริตและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการภาครัฐ โดยเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมมือในการรายงานข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบ ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ได้มีการจัดทำแผนและดำเนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรางวัลคนต้นแบบคมนาคม ประจำปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๑ มีจำนวน ๑๓ ราย โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีบุคลากรที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ นายวีระ พรหมาซุย พนักงานกู้ภัย ๕ แผนกกู้ภัย ๒ กองกู้ภัยและสื่อสาร ฝ่ายควบคุมการจราจร ผลงานจากการเข้าให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีน ๕ คน เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประสบเหตุรถเสียเกิดจากระบบเครื่องยนต์ ซึ่งไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือไทยได้ โดย นายวีระฯ ได้ให้ นางสาวปัณฑิตา บุตรสาวของตนช่วยเป็นล่ามแปลภาษาจีน และนายวีระฯ ยังช่วยดำเนินการนำรถเข้าอู่เพื่อซ่อม ซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มนี้รู้สึก “ได้รับการต้อนรับ ได้มิตรภาพที่ดีจากคนไทย และบอกว่าปีหน้าจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีก จะมาเยี่ยมนายวีระและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ บางพูนอีก…” (ติดตามรายละเอียดข่าว พนักงานกู้ภัย กทพ. สร้างชื่อเสียงให้แก่ กทพ. และประเทศ ที่นี่)

อย่างไรก็ตาม หลังการเปิดโครงการและพิธีมอบรางวัลเสร็จสิ้น ยังมีการจัดนิทรรศการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงยังมีการจัดการเสาวนา พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน สำหรับผู้ได้รับรางวัลคนต้นแบบคมนาคมอีกด้วย เพื่อเป็นความภาคภูมิใจแก่ตนเอง และคนรอบ

ข่าวและภาพ โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

 

 

Comments are closed.