ผู้ว่าการ กทพ. มอบผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

ผู้ว่าการ กทพ. มอบผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๕๗
              เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เวลา ๙.๐๐ น.  นายอัยยณัฐ  ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้มอบหมายให้ นายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ เป็น      ผู้แทน กทพ. ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐     ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์  จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน   กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ข้อมูลข่าวสารกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ”  พร้อมกันนี้ นายสุวพันธ์ุ  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้มอบประกาศเกียรติบัติให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบตามโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗  โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีบุคลากรของแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ ที่ผ่านการทดสอบฯ จำนวน ๕ คน ดังนี้
                                                                                ๑.  นายรัชดา             ผลกระโทก     หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
                                                                                ๒.  ว่าที่ร้อยตรี บัณฑิต รัตนวิเศษ       นิติกร ๖
                                                                                ๓.  นางสาวสุพิชฌาย์   นุชมิตร          พนักงานบริหารงานทั่วไป ๕
                                                                                ๔.  นางสิริญญา          จันทรโคตร      พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔
                                                                                ๕.  นายภัทรพล          พานสุวรรณ     พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔
82015 02 1954e5a7065eb8c Small

Comments are closed.