ผู้ว่าการ กทพ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับกระทรวง ประจำปี ๒๕๕๕

วันนี้ (๙ สิงหาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักคณะกรรมการข้อมุลข่าวสารของราชการ (สขร.) ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๕๖ ในการสัมมนาดังกล่าวนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและประธานเปิดการสัมมนาฯได้มอบโล่เกียรติยศ ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับกระทรวง ประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยมี นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการ กทพ. เป็นผู้เข้ารับ โล่เกียรติยศฯ จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ สขร. ได้ขอความร่วมมือให้ กทพ. จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานที่เข้าประกวดในบริเวณงานดังกล่าวด้วย โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มาเยี่ยมชมบูธ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.” ในการนี้ ผู้ว่าการ กทพ. และ ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร (นายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย  ณ  อยุธยา)  ซึ่งรับผิดชอบ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณและชื่นชม กทพ. ที่ได้รางวัล พร้อมลงนามในสมุดตรวจเยี่ยมด้วย

 

 

Comments are closed.