กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( กทพ. ) ตามที่ขอรับพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.29 น. โดยมี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี นายรังสรรค์ รังสิกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนีี้ ได้รับการบริจาคอนุโมทนาเป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,516,227.50 (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

 

 

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.