พิธีเปิดศูนย์ราชการสะดวกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

พิธีเปิดศูนย์ราชการสะดวกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ทำพิธีเปิด “ศูนย์ราชการสะดวกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” โดยมีผู้บริหาร และพนักงานกทพ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบหมายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ โดยอาจจัดตั้งขึ้นใหม่หรือพัฒนาปรับปรุงจากสิ่งที่มีอยู่เดิมก็ได้  ในการนี้ กทพ. ได้กำหนดให้ ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center)(อาคาร 1)และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (อาคาร 2)การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานจตุจักรเป็นศูนย์ราชการสะดวกของ กทพ.เพื่อสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมต่อไป

Comments are closed.