พ.ศ. 2553 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี หน่วยงานดีเด่นด้านความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

Comments are closed.