ยกเลิกประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม เช่น Facebook YouTube แอปพลิเคชัน Tik Tok Line Google Display Network หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๔/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

Comments are closed.