ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑ (ระยะที่ ๒)

กจด.ปจ.๙๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.