ยกเลิกประกาศ การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาป้ายแจ้งเตือนความเร็ว (Your Speed Sign) บนทางพิเศษบูรพาวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๒๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.