ยกเลิกประกาศ การจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าทางพิเศษบูรพาวิถีและอาคารศูนย์ควบคุม (สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙)

กจด.ปจ.๑๐๕/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

Comments are closed.