ยกเลิกประกาศ การจ้างเหมาบริการให้เอกชนดำเนินการ (Outsourcing) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งคนงาน

ประกาศวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

กจด.ป.๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Comments are closed.