ยกเลิกประกาศ การซื้องานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (SOC : Security Operation Center) จำนวน ๑ รายการ

ประกาศวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.