ยกเลิกประกาศ จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๗/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๓  มกราคม ๒๕๖๖

Comments are closed.