ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กทพ. ได้กำหนดกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กทพ.
(2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ กทพ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. ขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทพ. ทุกกลุ่มทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐ เอกชน ลูกค้าและประชาชนทั่วไป
(2) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(3) พื้นที่รอบเขตทางพิเศษและสังคมโดยรวม

และกำหนดยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทพ. ระยะยาว ๕ ปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการรับรู้ มุมมอง ทัศนคติ และความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ กทพ. รวมถึงประเด็นที่อาจส่งผลกระทบหรือเป็นโอกาสให้ กทพ. ได้พัฒนาการดำเนินงานหรือสร้างคุณค่า สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมต่อไป

 

แชร์