การซื้อรถนั่งส่วนกลางกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๕ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๑๕/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


Comments are closed.