รฟม. ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวกของ กทพ.

วันนี้ (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 – 12.00 น. เจ้าหน้าที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำโดยคุณจิรฐา  วัฒนะประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ พร้อมคณะ จำนวน 3 คน เข้าเยี่ยมชมการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (GECC) ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) อาคาร 1 และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) อาคาร 2 โดยมี นางสาวธนาภรณ์ อาทรมิตร ผู้อำนวยการกองการเงิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี นางอภิญญา สุนทรธาราวงศ์ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวหน้าแผนกการเงิน กองการเงิน และหัวหน้าแผนกงานสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ  ณ ศูนย์ราชการสะดวกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (จตุจักร) ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  โดย รฟม. มีวัตถุประสงค์จะดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการและสถานที่เพื่อให้การขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกและศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ในการนี้ ได้ร่วมหารือการปฏิบัติฯ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การฏิบัติงานดังกล่าวเป็นให้ไปอย่างครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

Comments are closed.