รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอวยพรแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 49 ปี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

  ⭐️ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอวยพรแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 49 ปี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 📌

🛣 เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาการจราจร และอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเชื่อมโยงและขยายโครงข่ายทางพิเศษในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและนำเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ โดยเฉพาะระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมจนประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาและขยายขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจด้วยศักยภาพความพร้อม ของประเทศ

🙏🏻 เนื่องในโอกาสดังกล่าว ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างการทางพิเศษฯ ประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.