รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.

วันนี้ (๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร ๑ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมามอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยมี นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินทำการแทนในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายสุทธิศักดิ์ฯ ได้บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของ กทพ. ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายขององค์กร รวมถึงบรรยายสรุปแผนการดำเนินโครงการและการให้บริการทางพิเศษในอนาคต อาทิ การดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี และการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ตลอดจนบรรยายสรุปรายงานความก้าวหน้าของงาน อาทิ การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) การดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และ โครงการทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยท้ายที่สุด นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ กทพ. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

Comments are closed.