ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายงานผลการดำเนินงาน

        ผลการดำเนินงานจากกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทพ. จะนำมาพิจารณาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอด และยกระดับการดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ กทพ. ในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กทพ. ต่อไป
แชร์