ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายงานผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานจากกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทพ. จะนำมาพิจารณาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง
ต่อยอด และยกระดับการดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ กทพ. ในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กทพ. ต่อไป