ร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ลำดับที่ ๑๔

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา กทพ. ได้มีพิธีลงนามในสัญญาจ้างผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระหว่าง นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ กทพ. ผู้ว่าจ้าง กับ ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ อดีตรองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา กทพ. ผู้รับจ้าง ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ลำดับที่ ๑๔

ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ปัจจุบันอายุ ๕๘ ปี จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Master of Engineering Science The University of New South Wales, Australia ระดับปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าทำงานที่ กทพ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓ ในตำแหน่งวิศวกร ๔ สำนักงานโครงการระบบทางด่วน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมาตามลำดับ และเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานของ กทพ. ตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างทางพิเศษในหลายเส้นทาง จนปัจจุบันระบบทางพิเศษของ กทพ. มีระยะทางรวมแล้วกว่า ๒๒๔.๖ กิโลเมตร ทั้งนี้ตำแหน่งสุดท้ายก่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. คือ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

ข่าวและภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.