ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Day

              เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Day โดยมี นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์  กรรมการ กทพ. และประธานอนุกรรมการกำกัดูแลกิจการที่ดี เป็นประธาน ในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ และการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “กทพ. ซื่อตรง โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม” โดยนายจตุพล  ชมพูนิช เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของ กทพ. มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการกำกับดูแล
          กิจการที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณขององค์การ  ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กทพ. จตุจักร
Img30912015 09 0855ee4e9508b56 Smallศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Dayศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Dayศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Dayศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Dayศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Day

Comments are closed.