S__94028096

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT PUBLIC INFORAMATION CENTER)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้โอกาสประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษฯ มากขึ้นประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ การทางพิเศษฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของหน่วยงาน เน้น “การเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และได้กำหนดให้ “ส่วนหนึ่งของห้องสมุด” เป็น “ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ” เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ปัจจุบันตามโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษฯ” ได้อยู่ในความดูแลของแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (วข.) กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกด.) สำนักผู้ว่าการ (สผว.)

นโยบายและวัตถุประสงค์

๑. เพื่อปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ๒. เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษฯ ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้โดยสะดวกและสามารถค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ๓. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และให้บริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

สิทธิของประชาชนตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

สิทธิขอข้อมูล การร้องเรียน การอุทธรณ์

Test1234

Test 987

Screenshot_2021-08-16_191550-removebg-preview

ผู้ดูแล

T-01A-01

เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

- ความเป็นมาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้โอกาสประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษฯ มากขึ้นประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ การทางพิเศษฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของหน่วยงาน เน้น “การเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และได้กำหนดให้ “ส่วนหนึ่งของห้องสมุด” เป็น “ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ” เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ปัจจุบันตามโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษฯ” ได้อยู่ในความดูแลของแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (วข.) กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกด.) สำนักผู้ว่าการ (สผว.)
- คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กทพ.ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” โดย มี รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่าย เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งการทางพิเศษฯ ได้รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคม ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
- ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
- ผู้ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
- ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ของเจ้าหน้าที่รัฐของ กทพ.
- ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

สิทธิของประชาชนตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

- สิทธิขอรับข้อมูล
- การร้องเรียน
- การอุทธรณ์

มาตรา 7 ข้อมูลที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(2) สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน
(3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร กับหน่วยงานรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ฯลฯ เป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(5) ข้อมูลอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา 9 ข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู

(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ในการนี้ คณะกรรมการฯ (กขร.) ได้กำหนด ดังนี้
(ก) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ข) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (6 ด้าน) (ค) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ (ง) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ (จ) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ (ฉ) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง (ช) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ข้อมูลข่าวสารลับ

- ระเบียบความลับ 44
- คณะกรรมการ

E-learning 2 วิชา

1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
2. ข้อมูลข่าวสารลับ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบความลับ 44 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบ กทพ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ กทพ. พ.ศ. 2561
มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวง
ประกาศ กขร.

ข้อมูลภาคส่งเสริมสิทธิการได้รู้ของประชาชน

บทความจาก สขร.

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

ติดต่อเรา

  • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • โทรศัพท์ 0 2558 9800

  • แฟกซ์ 0 2558 9788-9

  • www.exat.co.th