ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ. 2540

ดัชนี
มาตรา 7 ข้อมูลที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 9 ข้อมูลที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
S__11149324
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
(EXAT PUBLIC INFORAMATION CENTER)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้โอกาสประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. มากขึ้นประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กทพ.จึงได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของหน่วยงาน เน้น “การเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และได้จัดตั้ง “ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ” ขึ้น เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ปัจจุบันตามโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.” ได้อยู่ในความดูแลของแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (วข.) กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกด.) สำนักผู้ว่าการ (สผว.)
exatprize-final

ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวการศึกษาดูงาน ดูทั้งหมด

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

วันนี้ (วันที่ 14 กร...

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันนี้ (วันที่ 7 เมษ...

กรมเจ้าท่า

วันนี้ (วันที่ 27 ธั...

กรมเจ้าท่า

           วันนี้ (ว...

กรมทางหลวงชนบท

        วันนี้ (วันท...

การบรรยายกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ดูทั้งหมด

กรมประมง ประจำปี 2562

            เมื่อวัน...

กรมประมง ประจำปี 2561

            เมื่อวัน...

กรมพลศึกษา

             เมื่อวั...

กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2558

            เมื่อวัน...

กรมควบคุมโรค

            เมื่อวัน...

EXAT  INFORMATION

การทางพิเศษยินดีให้บริการ