ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ดัชนี
มาตรา 7 ข้อมูลที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 9 ข้อมูลที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
S__11149324
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
(EXAT PUBLIC INFORAMATION CENTER)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้โอกาสประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. มากขึ้นประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กทพ.จึงได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของหน่วยงาน เน้น “การเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และได้จัดตั้ง “ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ” ขึ้น เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2541 เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ปัจจุบันตามโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.” ได้อยู่ในความดูแลของแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (วข.) กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกด.) สำนักผู้ว่าการ (สผว.)
exatprize-final

ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวการศึกษาดูงาน ดูทั้งหมด

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

วันที่ 25 เมษายน 256...

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ 29 มกราคม 256...

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

วันนี้ (วันที่ 14 กร...

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันนี้ (วันที่ 7 เมษ...

กรมเจ้าท่า

วันนี้ (วันที่ 27 ธั...

การบรรยายกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ดูทั้งหมด

กรมประมง ประจำปี 2562

            เมื่อวัน...

กรมประมง ประจำปี 2561

            เมื่อวัน...

กรมพลศึกษา

             เมื่อวั...

กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2558

            เมื่อวัน...

กรมควบคุมโรค

            เมื่อวัน...

EXAT  INFORMATION

การทางพิเศษยินดีให้บริการ