ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
(EXAT PUBLIC INFORAMATION CENTER)

นางอภิญญา สุนทรธาราวงศ์
ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี