สถาบันราชภัฎพระนคร

            เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎพระนคร จำนวน 11 คน เข้าเยี่ยมชมการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการนำเสนอผลงาน เรื่อง ” การจัดการภาครัฐแนวใหม่” เน้นการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแก่ประชาชนผู้รับบริการ ซึ่ง กทพ. ได้มีการพัฒนาและบริหารจัดการการให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนายรัชดา  ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ เป็นวิทยากรบรรยาย  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (จตุจักร)

Comments are closed.