สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

SONY DSC

          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ดร.อนุชา  เล็กสกุลดิลก รองผู้ว่าการกลุ่มบริหาร คณะผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 17 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ซึ่ง วว. ได้พิจารณาเห็นว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารขององค์กรตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จนเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป รวมถึงได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2555  ในการนี้ นายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร เลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดกอง

ข้อมูลข่าวสาร ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก วว. ณ ห้องประชุม 203 และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Comments are closed.