สถาบันโรคทรวงอก

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร และคณะ ได้รับเกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการสัมมนาเชิงวิชาการโครงการอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2555 ให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าหน่วยงาน คณะกรรมการ และผู้สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือทำให้เกิดผลเสียต่อส่วนรวม ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ชั้น 10 อาคาร 7 สถาบันโรคทรวงอก

52305fec291d0 Small

Comments are closed.