“ระบบสมัครงานออนไลน์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย”

ข่าวสมัครงานดูทั้งหมด

14 กรกฎาคม, 2021
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา
2 กรกฎาคม, 2021
ลูกจ้างตำแหน่ง นักการ แผนกบริหารงาน ๑ กองบริหารงานกลาง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ
1 กรกฎาคม, 2021
เลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ ๔ แผนกบริหารข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
1 กรกฎาคม, 2021
เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนพนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ ๓ (ระบบไฟฟ้ากำลัง) แผนกงานระบบ กองออกแบบและก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ
1 กรกฎาคม, 2021
เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา
11 มิถุนายน, 2021
พนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ ๓ แผนกงานระบบ กองออกแบบและก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ
31 พฤษภาคม, 2021
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา

เรามุ่งเน้นให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับความสามารถหลักขององค์กร รวมถึงให้ กทพ. มีโครงสร้าง และระบบที่คล่องตัว สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ กทพ. ในทุกรูปแบบ และพัฒนาให้บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร ซึ่งทิศทางการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี โดยกำหนดยุทธศาสตร์ คือ “สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต” ความภูมิใจของ กทพ.
แชร์