“ระบบสมัครงานออนไลน์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย”

กิจกรรม กทพ.

14/11/2023
🛣 กทพ. จัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ 🏫 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด อ.เขาสมิง จ.ตราด 💚
07/08/2023
🛣 กทพ. จัดกิจกรรมลัดฟ้าพาสร้างพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 1 กับสมาชิก Easy Pass ✅
26/06/2023
🛣 กทพ. ปรับรูปแบบซ้อมดับเพลิง-ปฐมพยาบาล ในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตร 🤝 กับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 🚒🔥 🛣 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา และชุมชนในเขตทางพิเศษ 🆘
13/06/2023
🛣 กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประจำปี 2566 “ปันน้ำใจ เพื่อพัฒนาการศึกษา (ตอบแทนสังคม)” ✅

เรามุ่งเน้นให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับความสามารถหลักขององค์กร รวมถึงให้ กทพ. มีโครงสร้าง และระบบที่คล่องตัว สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ กทพ. ในทุกรูปแบบ และพัฒนาให้บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร ซึ่งทิศทางการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี โดยกำหนดยุทธศาสตร์ คือ “สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต” ความภูมิใจของ กทพ.